2015, മാർച്ച് 13, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കഷ്ടം
------------------------------------@
"ഇങ്ങനെ മതിയോ"
"പിന്നെ"
"കെട്ടണ്ടേ"
"വേണോ"
"വേണം"
"കെട്ടി"
"വിശേഷം?"
"മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്"
"ഇതുവരെയൊന്നും"
"ഓക്കാനിച്ചു"
"എന്നത്തേക്കാ?"
"ഉടനെ"
"വല്ലതുമായോ"
"ആയി"
"എന്തുകുട്ട്യാ?"
"പെണ്ണ്‍ "
"ശ്ശോ! കഷ്ടമായിപ്പോയി"
//////ബന്‍സി ജോയ്
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

മനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി

..........................@ അനന്തരം സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു സൂര്യന്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയില...