2015, ജൂൺ 13, ശനിയാഴ്‌ച

ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്
ദാരിദ്ര്യംവാരിച്ചുറ്റിയാണ്
നഗ്നത മറച്ചത്,എന്നിട്ടും
നല്ല അയല്‍ക്കാരന്‍ അപഹസിച്ചു
കാലുവെന്തനായയെപ്പോലെ
നിത്യച്ചെലവിനോടിയിട്ടും
കരുതിയില്ലെന്നാരോപിച്ച്
ബന്ധുക്കള്‍മുഖംതിരിച്ചു.
അന്തിക്കുശയ്യാവലംബിയായ് ;
തണ്ടെല്ലുതകരുന്ന വേദന,
അമര്‍ത്തിയതേങ്ങല്‍,
ഏങ്ങലടിച്ചുഞരങ്ങിയത്
സുഖിക്കുകയാണെന്ന്
സഹജീവികളുടെ ഫലിതം!
അങ്ങനെയാണ് ചങ്കുപറിച്ചത്.

///////ബന്‍സിജോയ്.....................14/6/15

മനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി

..........................@ അനന്തരം സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു സൂര്യന്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയില...