2017, ഏപ്രിൽ 29, ശനിയാഴ്‌ച

മനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി


..........................@
അനന്തരം
സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു
മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു
സൂര്യന്‍
ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തിയപ്പോള്‍
പരീക്ഷകന്‍ പ്രത്യക്ഷനായി.
ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ട്
"ഇതെല്ലം നിനക്കുതരാം
ഒരു നമസ്ക്കാരം മതി"
പരീക്ഷകന്‍ തൊറ്റു
മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലയിറങ്ങി
പിന്നാലെയെത്തിയ "കര്‍ത്തൃദാസന്‍"
വഴിവിട്ടവാഗ്ദാനം സ്വീകരിച്ചു.
മലമുകളില്‍ കുറ്റിയടിച്ചു
മലനിലവിളിച്ചു
നെറുകയില്‍ വിഭാഗീയതയുടെ
ചോരപൊടിഞ്ഞു
ദൈവത്തിന്റെ കാര്യവിചാരകന്‍
നീതിബോധത്തിന്റെ
ഉള്‍ക്കരുത്തുമായ് മലകയറി
നെറുകയില്‍നിന്ന്‍
മാരണമൊഴിപ്പിച്ച്
നീതിനടപ്പാക്കി
മലയിറങ്ങിയ നീതിമാനു്
ന്യായശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും
പൌരപ്രമാണിമാരും
കുരിശുചമച്ചു
നീതിബോധംനിറഞ്ഞ
കാര്യവിചാരകനെ
മരത്തോടുചേര്‍ത്തു ബന്ധിച്ച്
ആണിയടിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോള്‍....
മനുഷ്യപുത്രന്റെ നിലവിളി
ഹൃദയവിശുദ്ധിയുള്ളവര്‍ കേട്ടു....
"ഏലീ എലീ ലമ്മ ശബക്താനി"------ബന്‍സി ജോയ്------- 25 /4 2017

മനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി

..........................@ അനന്തരം സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു സൂര്യന്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയില...