2015, ഫെബ്രുവരി 10, ചൊവ്വാഴ്ച

ജീവജലധാര

ജീവജലധാര
------------------------------------------@
ഇതു മണല്‍പരപ്പിനുമീതേ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ
പരിവര്‍ത്തനകാലം.
വചനപ്രവാഹത്തിനു
ജലവിതാനത്തെ
മാറ്റിനിര്‍ത്തിയ
അവന്‍റെകൈവേലയെ
നാം സ്തുതിക്കുക.
ഈ പരപ്പിനു മീതേ
അവന്‍റെ ആഴമുള്ള സ്നേഹം
വചനത്തിനു ബലംപകരുന്ന
പ്രാണന്‍റെ ഒഴുക്കായ്‌
എന്‍റെ ആത്മാവറിയുന്നു.
തേനറകളില്‍നിന്നു കിനിയുന്ന
മധുരംപോലെ
അവന്‍റെ വചനം
എന്‍റെ ഹൃദയംതൊട്ടറിയുന്നു.
അഹന്തയറ്റ് ശിരസുകുനിച്ച്
പൊടിയാവുക
മിഴിപൂട്ടുക ധ്യാനത്തിലമരുക
പ്രാണന്‍റെ വചസിനായ്....

///ബന്‍സി ജോയ്,
മലങ്കരസഭാതാരക 2015 ഫെബ്രുവരി.പേജ് 29

മനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി

..........................@ അനന്തരം സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു സൂര്യന്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയില...