2014, നവംബർ 12, ബുധനാഴ്‌ച

ന്യൂസ്‌പ്ലസ്.----------------------------------------------------------
ഒരു വെറുംവാക്ക്
മുളപൊട്ടി നാമ്പിട്ടു
ഇതള്നീട്ടി
വാര്ത്തയായ് വിരിയവേ
നഖമുനയാലില്ലാതാക്കിയാല്‍‌
അക്ഷരവൈരിയെന്നോ
മാധ്യമവിരോധിയെന്നോ
അപകടംമണത്ത്
ആധിമൂത്ത്
സത്യംകൂവിയാല്‍
അതിവാര്ത്തയെന്ന
ന്യൂസ്‌പ്ലസ്.

മനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി

..........................@ അനന്തരം സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു സൂര്യന്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയില...