2015, ജനുവരി 17, ശനിയാഴ്‌ച

6.30 എ. എം

6.30 എ . എം
-----------------------------------------------@
ഇളം മഞ്ഞ്
തണുത്ത കാറ്റ്
അസ്വസ്ഥതകള്‍
നിറച്ചു മടക്കിയ
ദിനപ്പത്രം
കഞ്ഞിപ്പശമുക്കിയ
കോട്ടണ്‍സാരി ചുറ്റി
മന്ദസ്മിതം തൂകി
പുലരി

മനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി

..........................@ അനന്തരം സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു സൂര്യന്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയില...