2015, ജനുവരി 17, ശനിയാഴ്‌ച

6.30 എ. എം

6.30 എ . എം
-----------------------------------------------@
ഇളം മഞ്ഞ്
തണുത്ത കാറ്റ്
അസ്വസ്ഥതകള്‍
നിറച്ചു മടക്കിയ
ദിനപ്പത്രം
കഞ്ഞിപ്പശമുക്കിയ
കോട്ടണ്‍സാരി ചുറ്റി
മന്ദസ്മിതം തൂകി
പുലരി

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...