2015, ജനുവരി 21, ബുധനാഴ്‌ച

ദാമ്പത്യം
--------------------------------------@
നീയും
ഞാനും
തമ്മില്‍
പുറംതിരിഞ്ഞ്
ജീവിതചക്രം
മത്സരിച്ചു
ചവുട്ടി
സങ്കടക്കടലിന്‍റെ
നീര്‍ച്ചുഴി ചമയ്ക്കുന്നു
ബന്‍സി ജോയ്

മനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി

..........................@ അനന്തരം സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു സൂര്യന്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയില...