2015, മാർച്ച് 11, ബുധനാഴ്‌ച

അയനം-----------------------------------@


ഒരു കൈക്കുമ്പിള്‍
ജലത്തില്‍ നീ
പ്രതിഫലിക്കെ,
നീയിത്രയേയുള്ളുവെന്ന്‍
ഞാന്‍ കരുതി
എന്‍റെ കരുതലുകള്‍
നിന്‍റെ കരച്ചിലായ്
തുളുമ്പിയൊഴുകി
നീ ഗംഗയായ്

///////ബന്‍സി ജോയ്

മനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി

..........................@ അനന്തരം സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു സൂര്യന്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയില...