2016, മാർച്ച് 10, വ്യാഴാഴ്‌ച

ശൂന്യത
പാപികളോടാണ്
സംസാരിക്കുന്നതെന്നു
മുമ്പിലിരുന്നവരെ
ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
അയാള്‍ തുടങ്ങി
മാനസാന്തരപ്പെട്ടാല്‍
സ്വര്‍ഗത്തിലേക്കു പോകാം
അല്ലെങ്കില്‍
ചാകാത്തപുഴുവും
കെടാത്തതീയുമുള്ള
നരകമാണുവിധി.
പിന്നീടു വാക്കുകളും
വര്‍ണ്ണനകളും
യേശുവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചായി
അവന്‍റെ നീതി
ന്യായവിധി
എല്ലാം സഗൌരവം
ചങ്കിനുനേരെ
തൊടുത്തുവിട്ടു
ക്ഷീണം മാറ്റാന്‍
ഒരിറക്കു വെള്ളംകുടിച്ച
ഇടവേളയിലാണ്
ചോദ്യം വന്നത്
‘ചേട്ടാ യേശുവിനു
താങ്കളെ അറിയാമോ...?’
അനന്തരം
സ്വര്‍ഗീയമായശൂന്യത
അവിടെ സംഭവിച്ചു.


ബന്‍സി ജോയ്                     10-3-2016ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...