2014, ഡിസംബർ 3, ബുധനാഴ്‌ച

പുരാവൃത്തം

----------------------------------
ദൈവത്തിന്‍റെ ആത്മാവ്
ഭൂമിക്കുമീതേ പരിവര്‍ത്തനം
ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.
സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി
ആറാം ദിവസം
അവന്‍ പുരുഷനെ മെനഞ്ഞു
ഏദെന്‍ തോട്ടത്തിന്‍റെ-
ഫലസമൃദ്ധിയിലും, ആദം
ഖിന്നനെന്നുകണ്ട്
ദൈവം
അവന് അവളെ കൊടുത്തു.
അതോടെ
ശരികളെല്ലാം അവന്‍റേതായി
തെറ്റുകള്‍ അവളുടേതും.
ഈ വിധിയെഴുത്തില്‍
ഏദെന്‍തോട്ടം ഊഷരമായി.
പുരുഷന്‍ വി'ഷണ്ണനായി
ഉച്ചിയില്‍ നെരിപ്പോടേറ്റിയ
അവള്‍
മൌനംകനത്തു മഴയായ് പെയ്യുന്നു.

////ബന്‍സി ജോയ്                       

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...