2015, മാർച്ച് 1, ഞായറാഴ്‌ച

പക്ഷേ

.............................................@

അര്‍ജ്ജുനനര്‍ജ്ജുനനെന്ന്‍
അസൂയാലുക്കള്‍പോലും
അഭിനന്ദിച്ചാര്‍ത്തോടുവില്‍
വിരാടവിഡ്ഢിയുടെ ദര്‍ബ്ബാറില്‍
ബൃഹന്ദളവേഷത്തില്‍
ജീവിതമജ്ഞാതം
ഉര്‍വശിയിപ്പോഴും
ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്‌ പക്ഷേ............

/////ബന്‍സി ജോയ്

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...