2015, മാർച്ച് 1, ഞായറാഴ്‌ച

പക്ഷേ

.............................................@

അര്‍ജ്ജുനനര്‍ജ്ജുനനെന്ന്‍
അസൂയാലുക്കള്‍പോലും
അഭിനന്ദിച്ചാര്‍ത്തോടുവില്‍
വിരാടവിഡ്ഢിയുടെ ദര്‍ബ്ബാറില്‍
ബൃഹന്ദളവേഷത്തില്‍
ജീവിതമജ്ഞാതം
ഉര്‍വശിയിപ്പോഴും
ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്‌ പക്ഷേ............

/////ബന്‍സി ജോയ്

മനുഷ്യപുത്രന്‍റെ നിലവിളി

..........................@ അനന്തരം സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രന്‍ മലമുകളിലേക്കു നടന്നു സൂര്യന്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയില...