2014, ഡിസംബർ 26, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പിന്‍ബഞ്ച്


---------------------------
ശ്രുതിമോളുടെമമ്മി
ഒന്നാംക്ലാസിനുമുന്നില്‍,
ചുവപ്പിച്ചചുണ്ടില്‍ പുഞ്ചിരിപുരട്ടി
മിഴിക്കോണുകൊണ്ടു വിളിച്ചു.
പലതായിമടക്കിയനോട്ടുകള്‍
ഇളംകയ്യിലേല്‍പ്പിച്ച്
ചോക്കലേറ്റു വാങ്ങണം
നന്നായിപഠിക്കണം
നല്ലകുട്ടിയായിരിക്കണം
മമ്മിയെപ്പോഴുംവന്നു-
കാണാന്‍പറ്റിയെന്നു വരില്ല
മമ്മിക്കൊരു വാവകൂടി
വരാന്‍പോകുന്നു
മോള്‍ടെ പുതിയമമ്മിയെ
തെരക്കിയെന്നു പറയുക
നല്ലതുവരാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം
കുരിശുവരച്ചു കിടക്കണം
എന്നൊക്കെപറഞ്ഞ്
വീണ്ടുംവരാമെന്നു കൊതിപ്പിച്ച്
പടികളിറങ്ങിയില്ലണ്ടായി.
അമര്‍ത്തിയതേങ്ങലി-
ലകംകലങ്ങി മുഖംകുനിച്ച്
പിന്‍ബഞ്ചിലേക്കവളും ശൂന്യമായി.

//////////ബന്‍സിജോയ്

ചക്കോസാറിന്റെ നീതിബോധവും അപ്പുക്കുട്ടന്റെ പ്രതിസന്ധിയും

................................................... പത്താംക്ലാസ്സു ബീയിലെ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ഒരപ്രഖ്യാപിത സമരത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടി. കുട്ടി...